Paskata-stipendija

M. K. ČIURLIONIO DRAUGIJA IR VASARIO 16-osios FONDAS STEIGIA METINĘ PASKATĄ-STIPENDIJĄ

Numatoma, jog kasmet bus skiriamos dvi paskatos-stipendijos: po vieną Vilniaus dailės akademijos (VDA) ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) studentams. Šiais metais paskatos-stipendijos skiriamos: VDA studentams ir LMTA Kompozicijos katedros studentams.

Paskatos-stipendijos dydis yra 5000 eurų, trukmė – 12 mėnesių. Stipendija išmokama kas mėnesį lygiomis dalimis.


 M. K. ČIURLIONIO DRAUGIJOS PASKATOSSTIPENDIJOS JAUNIESIEMS KŪRĖJAMS (DAILININKAMS IR MUZIKAMS) SKYRIMO TVARKA

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS:

 1. M. K. Čiurlionio draugija nustato metinės paskatos-stipendijos jauniesiems kūrėjams dydį, paraiškų pateikimą ir vertinimą, paskatos-stipendijos skyrimą, mokėjimą ir atsiskaitymą.

2. Paskata-stipendija mokama iš M. K. Čiurlionio draugijos skirtų lėšų.

3. Paskatą-stipendiją gauna dailę arba muziką studijuojantys jaunieji kūrėjai, bakalauro arba magistro programos studentai, Lietuvos Respublikos piliečiai, ypač jeigu jų veiklos objektas yra M. K. Čiurlionio meninės kūrybos pažinimas ir sklaida Lietuvos ir pasaulio meninės kultūros kontekste.

4. Šios nuostatos taikomos skiriant M. K. Čiurlionio paskatą-stipendiją pirmą kartą, tikintis pradėti tradiciją. Vėliau jos gali būti tikslinamos.

II. STIPENDIJŲ DYDIS IR MOKĖJIMO TRUKMĖ:

1. Paskata-stipendija yra skiriama jaunųjų menininkų kūrybinių sumanymų / projektų įgyvendinimui.

2. Kasmet skiriamos dvi paskatos-stipendijos, po vieną Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) ir Vilniaus dailės akademijos (VDA) studentams. Šiais metais stipendija-paskata LMTA skiriama kompozicijos katedros, VDA vaizduojamųjų menų (tapybos, grafikos arba skulptūros) katedrų studentams.

3. Vienos paskatos-stipendijos dydis yra 5000 eurų.

4. Paskatos-stipendijos trukmė – 12 mėnesių.

5. Vienos stipendijos dydis visam laikotarpiui – 5000 eurų, išmokamos kas mėnesį lygiomis dalimis.

III. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS:

1. Paraiškas paskatai-stipendijai gauti teikia jaunieji menininkai, bakalauro arba magistro programos studentai.

2. Paraiškos gauti paskatą-stipendiją priimamos, paskelbus apie jų priėmimą viešojoje erdvėje, nurodant jų priėmimo laiką, pateikimo būdą ir kitą reikiamą informaciją.

3. Jaunasis menininkas teikia vieną paraišką vienerių metų paskatai-stipendijai.

4. Jaunieji menininkai, teikdami paraiškas M. K. Čiurlionio draugijos paskatai-stipendijai gauti, nurodo, kokia forma atsiskaitys už jiems suteiktą stipendiją.

5. Paraiška nesvarstoma, jeigu ji pateikta pasibaigus skelbime nurodytam priėmimo laikui arba nėra pateikti visi reikalingi dokumentai.

6. Paraišką sudaro:

  1. Užpildyta paraiškos forma.
  2. Laisvos formos meninio / kūrybinio projekto, kuriam vykdyti prašoma skirti stipendiją, pristatymas: sumanymo aprašymas, veiklos pobūdis, motyvuotas veiklos temos pasirinkimas, jei numatomi – partneriai, meninio sumanymo įgyvendinimo eiga / veiksmų planas, pristatymo vieta(-os), viešinimas ir pan. (iki 2 psl.).
  3. Atsiskaitymo už gautą stipendiją forma ir būdas.
  4. Ankstesnės kūrybinės veiklos pristatymas: dalyvavimas kūrybiniuose projektuose, pasiekimai, atsiliepimai (su nuorodomis), kita (iki1 psl.).

 7. Jaunieji menininkai paraiškas pateikia Akademijos nurodytu būdu ir adresu.

IV. PARAIŠKŲ VERTINIMAS:

1. Paraiškas vertina ir paskatą-stipendiją skiria kiekvienos akademijos rektoriaus įsakymu sudaryta komisija. Komisiją sudaro keturi tos akademijos paskirti nariai ir vienas M. K. Čiurlionio draugijos paskirtas narys.

2. Komisija gautas paraiškas įvertina per keturias savaites nuo paraiškų pateikimo baigimo datos. Svarstymo metu paraiškos teikėjas gali būti pakviestas patikslinti savo meninio sumanymo / projekto detalių.

3. Komisija paraiškas vertina atsižvelgdama į jaunojo menininko sumanymą – pateiktą idėją, jos originalumą, kūrybines paieškas, profesionalumo siekį ir ankstesnės kūrybinės veiklos rezultatus, galimas sąsajas su M. K. Čiurlionio kūryba.

V. STIPENDIJŲ SKYRIMAS:

1. Kiekvienos akademijos komisija išrenka vieną savo akademijos jaunąjį kūrėją studentą, kuriam yra skiriama paskata-stipendija vieneriems metams.

2. Stipendijos skelbiamos ir pradedamos mokėti Vasario 16-osios dienos švenčių proga.

VI. STIPENDIJŲ MOKĖJIMAS IR ATSISKAITYMAS:

1. M. K. Čiurlionio draugija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo skirti paskatą-stipendiją priėmimo su jaunuoju menininku, kuriam  ji skirta, pasirašo nustatytos formos sutartį.

2. Pasibaigus terminui, ne vėliau  kaip per 1 (vieną) mėnesį  jaunieji menininkai atsiskaito už jiems suteiktą paskatą-stipendiją paraiškoje nurodytu būdu.

3. Paskatos-stipendijos skyrimo laikotarpiu menininko vykdoma veikla (autoriaus sutikimu / noru) viešinama M. K. Čiurlionio draugijos tinklapyje.

4. Jaunieji menininkai, įgyvendinę kūrybinį sumanymą, kuriam skirta paskata-stipendija, įsipareigoja Lietuvoje ir užsienyje viešinti projektą, nurodyti finansuotojus ir
M. K. Čiurlionio draugiją kaip  paskatos-stipendijos steigėją.

Paraiškos forma (parsisiųsti)

Paraiškos paskatai-stipendijai priimamos iki 2020 m. sausio 6 d.
Kam skiriama paskata-stipendija bus paskelbta 2020 m. vasario 6 d.
Paskata-stipendija pradedama mokėti 2020 m. vasario 16 d.
Paraiškas siųsti el. paštu info@ciurlioniodraugija.lt arba  menas@lmta.lt

Šios stipendijos iniciatorius, kūrėjas ir operatorius yra M. K. Čiurlionio draugija.
„Vasario 16-osios fondas“ yra šios stipendijos steigėjas ir finansuotojas.

Informaciją apie paskatą-stipendiją galite rasti ir akademijų svetainėse:
VDA ir LMTA

Sauliaus Valius kalba apie kompozitorių, dailininką Mikalojų Konstantiną Čiurlionį

LRT rašo:
Pasikalbėkime apie kompozitorių, dailininką Mikalojų Konstantiną Čiurlionį.
Ne tik apie jį, bet ir apie M. K. Čiurlionio draugiją, kuri prieš 32 m. buvo įkurta Kaune.
Draugijos pirmininko Sauliaus Valiaus teigimu, organizacijos nariai yra įsipareigoję vienaip ar kitaip garsinti šios lietuvių įžymybės vardą.
Tai, žinoma, tik viena iš užduočių. O kokios kitos?
LRT laida „Labas rytas, Lietuva“ 2019.10.12

M. K. Čiurlionio draugijos 30-metis

Džiaugėmės minėdami  M. K. Čiurlionio draugijos 30-ųjų metinių sukaktį
Nacionaliniame M. K. Čiurlionio muziejuje Kaune, 2017 m. spalio 5 d. ir
Signatarų namuose Vilniuje, 2017 m. gruodžio 6 d.

Minėjime Signatarų namuose dalyvavo  prof. Vytautas Landsbergis ir kiti iškilūs Lietuvos kultūros ir politikos veikėjai, koncertavo kamerinis choras „Aidija”, vadovas ir dirigentas Romualdas Gražinis.

Vakarą vedė Saulius Pilinkus ir M. K. Čiurlionio draugijos pirmininkas Saulius Valius

Fotografavo Paulius Lileikis ir Juozas Valiušaitis

Knygos sutiktuvės

Čiurlionio gimtadienis rugsėjo 22 dieną (penktadienį),
18.00 val., buvo pažymėtas knygos „Čiurlionio namai Vilniuje“ sutiktuvėmis. Knygoje Čiurlionio gyventą epochą ir dabartį apžvelgia V. Landsbergio, R. Bukaveckienės, N. Gaidauskienės straipsniai ir trys R. Markeliūno dokumentiniai filmai.
Knygos dailininkas J. Valiušaitis.
Sutiktuvėse dalyvavo knygos autoriai, Čiurlionio kūrinių aranžuotes atliko ansamblis „Regnum musicale“: Joana Daunytė (arfa), Vita Marija Daunytė (fleita), Kotryna Ugnė Daunytė (smuikas), Elena Daunytė (violončelė).

Daugiau informacijos www.mkcnamai.lt

M. K. Čiurlionio namai
8-5 262 2451
8 646 53503
Savičiaus g. 11
Vilnius